Cíle 

RIS JMK obsahuje sedm strategických cílů, které se naplňují prostřednictvím 22 specifických cílů.
Cíl 1. Domov globálně úspěšných podnikatelů

Místně vlastněné podniky představují základní pilíř ekonomické stability regionu. Jejich majitelé a ředitelé zde činí strategická rozhodnutí autonomně právě díky lokálnímu vlastnictví a schopnosti brát na sebe riziko. Akumulují v regionu know-how a kapitál.

Domov je spojený s pocitem sounáležitosti a vazbou na místo, odkud člověk pochází. Podnikatelé se nezřídka staví do role lokálních lídrů. Posilují svou pozici díky spolupráci v ekosystému. Přítomnost na globálních trzích svědčí o podnikatelském úspěchu.

▶ Pro podporu podnikání je stěžejní práce s firemními lídry. Směřujeme k tomu, aby v regionu žily vzory úspěšných podnikatelů a sdílely svůj příběh ve prospěch celku. Jsme vedeni vizí, že díky osvětě a oslavě úspěchů naroste prestiž podnikání. Mladými lidmi bude vnímáno jako možná kariérní volba. Stane se zřetelnou součástí DNA regionu.

▶Považujeme za zásadní oslovit co nejširší základnu lidí s touhou podnikat a dát jim možnost ověřit záměr s podporou zkušených expertů. Dále zkvalitníme systém konzultační podpory pro začínající i zavedené firmy s ambicí růst. Bude pokrývat bezešvě všechny fáze od prvotního růstu po škálování byznysu a mezinárodní expanzi.

▶Budeme stimulovat rozvoj odborných komunit, propojování a vzájemnou inspiraci firemních lídrů mezi sebou. Péče o podnikatelský ekosystém bude spočívat také v rozvoji jeho dalších klíčových prvků – aspirujeme na zvýšení aktivity zkušených lokálních investorů a systematické formování fyzického zázemí – podnikatelských hubů – v regionu.

 

1.1 
Znásobit počet lidí s touhou podnikat, kteří zakládají vlastní firmu


Oslovíme co nejširší základnu lidí s touhou podnikat. Nastavíme systém rozvoje podnikavých lidí, který bude zdrojem kvalitně připravených podnikatelských projektů, a dáme jim možnost ověřit záměr s podporou zkušených expertů a nízkoprahových preinkubačních služeb.

1.2 
Zvýšit počet dynamicky rostoucích začínajících firem

Na kvalitní preinkubační zázemí naváže odstupňovaný systém individualizované konzultační podpory. Podpoříme byznysové kompetence a propojení na subjekty s komplementárním knowhow (experti, investoři, kreativní odvětví). Máme ambici zvýšit počet začínajících firem obecně a mezi nimi zejména startupů se škálovatelným produktem či technologií a růstovou ambicí směřující k řešení globálních výzev. Budeme dále rozvíjet nejlepší prostředí pro začínající firmy v Česku.
1.3 
Zvýšit počet firem schopných mezinárodní expanze s vlastním produktem


Posílíme dostupnost specifické expertizy pro firmy, které jsou schopné dlouhodobě škálovat svůj byznys. Firmám s domovem v regionu nabídneme nástroje na podporu internacionalizace a mezinárodní expanze (zprostředkování odborného poradenství, přístup ke globálním hráčům). Podpoříme zavedené podniky v hledání příležitostí ke zvýšení přidané hodnoty (principy digitalizace, propojení se zástupci kreativních odvětví či technologickými lídry).

1.4 
Rozšířit komunitu a prohloubit spolupráci lokálních podnikatelských lídrů

Posílíme podporu podnikatelů v oblasti vzájemného sdílení v komunitě majitelů a vedoucích představitelů místních firem. Zasadíme se o využití potenciálu komunity ve prospěch více jejích členů. Posílíme síťování, vzájemnou důvěru a možnosti pro sdílení know-how či inovační partnerství.
1.5 
Zvýšit aktivitu lokálních investorů a investorských klubů

Zviditelníme a zpřístupníme know-how a kapitál místní investorské komunity a zkušených podnikatelů. Zvýšíme dostupnost chytrých investic pro podniky. Zvýšíme informovanost, přehled a důvěru mezi komunitou majitelů firem a investorů tak, aby přítomné zdroje a zkušenosti vstupovaly do nových projektů. Kde se nebude dostávat místního kapitálu, budeme usilovat o napojení na zahraniční kapitálové zdroje.
1.6 
Formovat zázemí pro vznik podnikatelských hubů

Budeme vytvářet předpoklady pro vznik podnikatelských hubů, kde blízkost inovačních firem, výzkumných center nebo kumulace zástupců kreativních odvětví dává přirozeně vzniknout aglomeračním efektům i užitečným náhodným střetnutím (zejména při kampusech univerzit a v lokalitách, kde veřejný sektor má vliv území formovat – např. Český technologický park, Univerzitní kampus Bohunice, KUMST, Káznice, CERIT SC). Posílíme příležitosti pro expanzi tzv. deep-tech firem a rozvoj kreativních odvětví.
Cíl 2. Zakořeněné zahraniční korporace s vysokou autonomií

▶ Velké firmy jsou základní součástí většiny vyspělých inovačních ekosystémů. Zahraniční korporace „táhnou“ znalostní ekonomiku také v JMK. Proto považujeme za důležité posilovat jejich provázanost na místní firmy i výzkumné kapacity.

▶ Především dává smysl usilovat o lokalizaci strategických funkcí v produkčních řetězcích. Zejména těch, které předchází a navazují na výrobu a které přináší nejvyšší přidanou hodnotu (výzkum a vývoj, design, obchod, marketing).

▶ Přední světové firmy ukazují prestiž a posilují viditelnost regionu v zahraničí. Mají znalost globálních trhů, know-how a vzdělávají své zaměstnance.

▶ Budeme podporovat místní manažery zahraničních firem, kteří mohou posilovat provázanost na ekosystém, protože právě oni jsou významnou kotvou korporace do regionu a kanálem pro přenos know-how.

▶ Díky tomu vznikne více příležitostí vstupovat do strategických partnerství (s veřejným výzkumem, startupy aj.) a přitahovat strategičtější funkce. Takto chceme podporovat pobočky k získání vyšší autonomie v rozhodování a zachycení většího podílu přidané hodnoty v regionu.

 

2.3 
Usilovat o diverzifikaci aktivit globálních firem v regionu pro využití přítomného znalostního potenciálu

Další rozvoj některých znalostně intenzivních oborů (např. biologických a medicínských) naráží v JMK na absenci silných firem s globálním dosahem a kapacitami absorbovat odborníky a výsledky výzkumu dodávané místními pracovišti. Budeme svou pozornost věnovat připravenosti získat nové investory v těchto oborech nebo přispět k diverzifikaci již přítomných korporací směrem k činnostem navázaným úžeji na místní znalostní základnu v life sciences.
2.2 
Podněcovat navazování strategických partnerství s obsahem

Identifikujeme a mobilizujeme hodnotné vazby (obsah vychází se společného zájmu a aktivního zapojení) korporací na další subjekty z inovačního ekosystému (startupy, univerzity, hightech dodavatele). Díky tomu otevíráme příležitosti pro přitáhnutí strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností. Usilujeme o posun těžiště aktivit poboček k sofistikovanějším činnostem a o kvalifikovaná pracovní místa, včetně využití příležitostí tzv. re-shoringu znalostně intenzivních aktivit.
2.1 
Posilovat spolupráci manažerů inovativních zahraničních korporací a jejich zapojení do rozvoje ekosystému

Usilujeme o užší provázání klíčových zástupců korporací a budovaní atmosféry vzájemné otevřenosti. V diskuzi s nimi budeme identifikovat zásadní témata a hledat řešení pro posílení jejich zázemí v regionu a zachycení nových rolí v globální struktuře firem. Chceme nabízet příležitosti a vtahovat zahraniční společností do kultivace místního prostředí a posilovat jejich důvěru.
Cíl 3. Mladí lidé připraveni měnit svět

▶ Potřeba, aby mladí lidé byli vybavení kompetencemi pro řešení současných a budoucích problémů, je stále citelnější. Aktivní lidi motivované se rozvíjet považujeme za základ otevřené a sebevědomé společnosti. Znamená to kvalitnější studenty pro další fáze vzdělávání a v důsledků kvalitnější zaměstnance i odpovědnější občany.

▶ Jmenovitě se jedná o schopnost iniciativně využívat příležitosti, přicházet s kreativním řešením problémů, strategicky přemýšlet. K tomu je nezbytné mít přehled o okolním světě, získávat a kriticky vyhodnocovat informace s vědomím sociální i environmentální odpovědnosti a etiky. Mít potřebné komunikační dovednosti, sociální a emoční inteligenci, domluvit se světovým jazykem, zvládat spolupráci, dobře se adaptovat a mít schopnost soustavně se učit, identifikovat a rozvíjet svoje silné stránky, svůj talent.

▶ Budeme usilovat o to, aby všichni mladí lidé v regionu měli příležitosti osvojit si vyjmenované dovednosti v míře jejich osobního maxima (i nad rámec základu). Nejen v Brně ale i širším zázemí – jedná se o cíl s největším geografickým zásahem.

▶ Cílíme primárně na skupinu žáků ZŠ a SŠ. Na VŠ už by měli mít studenti tyto dovednosti zažité. Vnímáme limity národního systému školství, naší ambicí je v těchto limitech ovlivňovat zejména učitele a ředitele nabídkou aktivit a také inspirovat a motivovat. Směřujeme ke kolektivnímu závazku hlavních regionálních institucí odpovědných za vzdělávání, který otevře cestu novým přístupům.

 

3.1 
Vybudovat systém plošné osvěty a rozvoje podnikavosti

Dobře fungující systém poskytne co nejširší skupině žáků ZŠ a SŠ v JMK možnost seznámit se s tématy podnikavosti, iniciativy a kreativity (možnost „zažít podnikavost”). Pod podnikavostí rozumíme soubor dovedností potřebných pro aktivní přístup k pracovnímu, společenskému i osobnímu životu. Podle Evropského referenčního rámce jde o schopnosti přicházet s kreativními nápady, systematicky je uchopit a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Podstatou podnikavosti je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Na zmíněné může volně navázat vzdělávání k podnikání (na pomezí s cílem 1.1), kde jsou těžištěm studenti SŠ a VŠ.
3.2 
Přizpůsobit systém vzdělávání mladých, aby byli schopni dostát požadavkům dnešního světa

Prosadíme do formálního, zájmového i neformálního vzdělávání celistvě, plošně a prakticky vedený osobní rozvoj jako metodu, nikoliv náplň vzdělávání. Chceme posilovat sebevědomí, leadership, komunikační dovednosti, týmovou práci, práci s chybou. Rozvíjet sociální a emoční inteligenci, sociální a environmentální odpovědnost a etiku. Budeme formovat kritické myšlení, schopnost získávat a vyhodnocovat informace, komunikovat v angličtině a zapojit se v mezinárodním prostoru. Všechny kompetence musí zůstat provázané, aby se mladí lidé rozvíjeli komplexně.
Cíl 4. Dostatek odborníků pro znalostní ekonomiku

▶ Smysl spočívá v přípravě odborníků pro perspektivní oblasti ekonomiky a v dlouhodobém nárůstu podílu vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Zejména jde o dovednosti shrnuté zkratkou STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics), které kladou důraz na propojenost oblastí poznání, užití získávaných dovedností a schopnost tvořit a prezentovat – zejména (nikoliv však výlučně) u mladých lidí.

▶ Usilujeme o to, aby se mladí lidé rádi učili, měli motivaci a nejlepší podmínky pro praktické poznání. Vystupujeme s ambicí veskrze plošné nabídky kvalitního vzdělávání ve STEAM na ZŠ a SŠ, doplněné dostupným neformálním a zájmovým vzděláváním. Reflektujeme směřování vzdělávací politiky na národní úrovni. Přispíváme k naplnění vize RIS skrze změny ve vzdělávání ovlivnitelné lidmi v regionu. 

▶ Cílíme na praktické vzdělávání spojené s vtažením lidí z praxe do výuky a zapojením do formování kurikul. Žáci musí pracovat s problémy reálného světa, výuka by je měla směrovat k provázání kompetencí a hledání řešení pro praktické problémy.

▶ K tomu je nutné mobilizovat a podpořit pedagogy a ředitele, instituce nabízející zájmové a neformální vzdělávání a popularizující vědu. Navázat partnerství s aplikační sférou a odborníky z praxe, a díky tomu posílit relevanci a atraktivitu vzdělávání.

 

4.1 
Zajistit kvalitní systém vzdělávání mladých v oborech STEAM na ZŠ a SŠ

Zasadíme se o vytvoření kladného vztahu k STEAM u co největšího počtu žáků ZŠ a SŠ, zejména skrze práci s učiteli a skrze příležitosti vytvořené s ohledem na možnosti vzdělávacích plánů a jednotlivých škol. Chceme zažehnout v žácích zájem, aby se část z nich věnovala STEAM hlouběji, např. díky nabídce zájmového vzdělávání. Jde rovnocenně o metodu i o náplň vzdělávání.
4.2 
Zavést plošný systém popularizace vědy, techniky a rozvoje digitální gramotnosti

Vytvoříme příležitosti, aby každý mladý člověk se zájmem o STEAM měl dostupné příležitosti se dále tématům vědy a techniky věnovat, zejména díky neformálnímu vzdělávání a zájmové činnosti. Přispějeme také k sebejistému a tvořivému využívání digitálních technologií a lepší orientaci v digitálním světě. V obou případech jde o zpřehlednění nabídky a rozšíření její dostupnosti do všech regionálních center. Proto je žádoucí zapojení pedagogů, lidí z firem i vědců do práce s nadšenci.
4.3 
Podnítit užití dovedností skrze spolupráci s praxí

Podpoříme co nejužší provázání vzdělávání s praxí spojené s exkurzemi do firem a dalších institucí. Do výuky vtáhneme lidi z praxe. Při vzdělávání budou žáci a studenti pracovat na problémech reálného světa a budou mít možnost dohlédnout, jak se nabyté znalosti mohou uplatnit při řešení konkrétních praktických úkolů. Smyslem je autentickým způsobem ukázat, co z výuky a jakým způsobem může být užitečné pro budoucí uplatnění a získat různorodě uplatnitelné dovednosti, nikoliv prohloubení úzce profilových kompetencí pro jednu konkrétní pozici.
4.4 
Identifikovat a systematicky pracovat s mimořádně nadanými a motivovanými lidmi

Budeme nadále zlepšovat systém práce s nadanými lidmi napříč jednotlivými stupni vzdělávání. Rozšíříme pokrytí nástrojů pro identifikaci nadaných a mimořádně motivovaných žáků pro variantní formy talentu (šířeji než kognitivní talent).
Cíl 5. Výzkum s dopadem na byznys a společnost

▶ Excelentní výzkum představuje oporu inovační výkonnosti vyspělých světových regionů a lákadlo pro talenty. Excelence se nutně pojí s vysokou mírou internacionalizace a mezinárodní otevřeností a otevírá příležitosti k užší provázanosti s aplikační sférou. Věříme, že tyto parametry se vzájemně posilují, nikoliv vylučují.

▶ Podstatou je posílit právě výzkum s dopadem, který mění svět, životy lidí a produkty firem. V JMK máme množství výzkumných kapacit, ale střídmě výsledků, které jsou využité pro aplikace. Chceme posílit roli výzkumných organizací jako hybatelů regionálního rozvoje a strategických partnerů firem.

▶ Strategii opíráme o posilování oblastí, ve kterých jsme dobří a ve kterých má místní výzkum mezinárodní rozměr. Strategická profilace je také cestou k dosažení kritické velikosti a mezinárodní viditelnosti regionu v oblasti výzkumu a vysokoškolského vzdělávání.

▶ Místní výzkumné prostředí nesmí zůstat uzavřené podnětům ze světa a novým přístupům. Otevřenou personální politiku a systematicky posilovanou mezinárodní atraktivitu považujeme za klíč pro příliv a udržení nadějných talentů i etablovaných vědeckých špiček.

▶ Smyslem je dosáhnout vysoké odbornosti v oborech s relevancí pro klíčová hospodářská odvětví regionu, kde koncentrace firemních aktérů skýtá nejvíce inovačních příležitostí, a také vysokého impaktu při adresování globální výzev. Skrze partnerství nejlepších vědců, firem a veřejného sektoru chceme měnit svět a životy lidí k lepšímu.

5.1 
Posilovat mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresovat výzvy současného světa

Usilujeme o jednoznačnější profilaci a užší propojení dvou základních rolí univerzit, tj. budovat odborné vzdělávání v oblastech, ve kterých má region současně nejkvalitnější výzkum. Výzkumná excelence vytváří v dlouhodobém horizontu znalostní bázi (ve formě špičkových absolventů a žádaných výsledků), o kterou se mohou opírat tvůrci inovačních řešení. To se přirozeně nabízí v profilových oborech s jasnou vazbu na nejvýznamnější (pro region) hospodářská odvětví a/nebo relevantní globální výzvy. Odrazový můstek vidíme ve společném závazku výzkumných institucí aktivně rozvíjet ve svých plánech strategickou profilaci i vazby na aplikační partnery.
5.2 
Mobilizovat partnerství nejlepších výzkumných týmů s firmami

Posílíme spolupráci mezi veřejným výzkumem a aplikační sférou. Strategická orientace výzkumných organizací (proaktivní i z vnějšku stimulovaná) má konkrétní odraz v partnerství elitních zástupců z akademického sektoru i byznysu. Budeme pracovat na zvýšení souladu vzájemných očekávání. Zavedeme nástroje na podporu mobility u pracovišť, která mají mezinárodní kvalitu a zájem firem. Budeme promovat příklady úspěšných spoluprací výzkumných organizací/univerzit s firmami a posilovat vnímání odpovědnosti univerzit za rozvoj inovačního ekosystému.
5.3 
Vytvářet příznivé podmínky a posílit vznik firem typu spin-off z výzkumných organizací

Zasadíme se o zavedení jasných procesů na podporu komercializace a pro zakládání akademických spin-offů. Budeme motivovat výzkumníky k zakládání spin-off firem a vytvářet podpůrné nástroje pro překlenutí objektivních i mentálních bariér. Vytvoříme dedikovanou podporu pro technologické spin-offy od financí po portfolio odborníků s potřebnou znalostí trhu i technologií. Budeme intenzivně rozvíjet podnikavost a výchovu k podnikání mezi vysokoškolskými studenty.
Cíl 6. Otevřený a atraktivní inovační ekosystém

▶ Inovační ekosystém utváří podmínky, ve kterých se odehrává rozvoj předchozích oblastí. Definičním znakem ekosystému je vnitřní propojenost. Je nezbytná pro to, aby se aktéři dokázali shodnout a spolupracovat na průnikových cílech.

▶ Atraktivita regionu je přímo ovlivněna kvalitou podmínek pro činnost jednotlivců i institucí. Jde o přirozený důsledek jeho vysoké otevřenosti a přívětivosti pro lidi a myšlenky přicházející zvenčí.

▶ Podstatou strategického cíle je vytvářet prostředí, které bude stimulovat další růst inovační výkonnosti regionu a jeho provázanosti uvnitř i vně při zachování jeho charakteru a autenticity.

▶ Prostředek k dosažení cíle vidíme v posilování identity inovačního ekosystému, v povědomí o podílu inovací a výzkumu na jeho prosperitě. Cílem jednotné komunikace je, aby se o atraktivitě regionu vědělo. Odlišujeme se tím, že vytváříme skvělé místo k životu, zázemí pro tvůrčí lidi a prostor, kde je úspěch na dosah.

▶ Klíčovou roli při naplňování cíle hraje moderní veřejná správa přívětivá pro místní i pro cizince.

 

6.1 
Posilovat důvěru a otevřenou komunikaci mezi všemi prvky ekosystému

Podstatou otevřenosti je schopnost komunikovat s prostředím a reagovat na jeho potřeby – čitelně, předvídatelně a s oporou v respektované strategii. Pro užší provázání ekosystému považujeme za zásadní posilovat důvěru, sounáležitost a hrdost na dosažené úspěchy. Opíráme se přitom o aktivní roli lídrů napříč sektory, kteří jsou ochotní sdílet kontakty a schopní poskytovat zkušenosti, relevantní globální propojení a přinášet inspiraci z vně regionu.
6.2 
Posilovat atraktivitu regionu jako místa pro inovace a technologie

Atraktivita je daná mírou kvality podmínek pro činnost jednotlivců i institucí. Pracujeme na posilování regionální identity a na tom, aby o regionu existovalo odpovídající povědomí i v zahraničí. Nástrojem pro dosažení toho je sjednocená marketingová komunikace o regionu a společně koordinované kampaně. Součástí tohoto cíle je organizace více akcí směřujících k posilování hrdosti a aktivního spoluutváření ekosystému (komunitní aspekt směřuje na všechny typy aktérů).
6.3 
Zvyšovat přívětivost regionu pro kvalifikované pracovníky a talentované studenty ze zahraničí


Budeme rozvíjet přitažlivost pro talenty ze zahraničí, podporu v oblasti doprovodných služeb a zázemí. Základem je vycházet z jednotné koncepce pro lákání a udržení kvalifikovaných cizinců. Na jejím základě budeme vytvářet sjednocenou, kvalitní a viditelnou nabídku služeb pro cizince. Nutnou podmínkou je schopnost veřejné správy komunikovat v angličtině.

Cíl 7. #brnoregion jako laboratoř budoucnosti

▶ Součástí vyspělého inovačního ekosystému je i fakt, že je i navenek vidět, jaké konkrétní inovace zde vznikají a jak jsou využívané. #brnoregion (společná marketingová značka pro Jihomoravský kraj a město Brno) se tím stává příkladným místem, které nabízí kvalitní zázemí pro inovátory i v tom, že umožňuje jejich řešení v reálném prostředí testovat a demonstrovat.

▶ Budeme se systematicky zasazovat o to, aby všechny prvky inovačního ekosystému v čele s veřejnou správou měly „hlad“ po novinkách a ambici být průkopníky a testovat nová řešení. Město a kraj se staví do role nultého zákazníka pro firmy reagující na globální výzvy, veřejná správa je schopná odpovědně formulovat inovační poptávku a být partnerem pro vývoj a testování nových řešení.

▶ Budeme místem, které cíleně usiluje o to být zelené, bezpečné a solidární. K tomu přispívají všechny prvky ekosystému, je to viditelné a je to cítit v životě lidí. Představíme a otestujeme chytré technologie pro udržitelnou budoucnost.

 

7.1 
Vytvářet prostředí pro testování nových řešení v duchu living lab

Veřejná správa (město, kraj a jimi zřízené organizace) se staví do role nultého zákazníka pro řešení vyvinutá místními firmami či výzkumnými organizacemi a reagující na globální výzvy. Otevíráme tak příležitosti pro vznik nových strategických partnerství bez bariér i napříč sektory. Vytváříme mechanismy pro označení prioritních potřeb a témat, na které má smysl v kontextu globálních výzev reagovat, a vtahujeme klíčové stakeholdery do diskuze nad způsoby, jak je adresovat. Komunikace #brnoregion posiluje u stakeholderů povědomí o výzkumu a inovacích jako praktické součásti regionální identity