Mise, vize, cíle RIS JMK

 

Pilíře RIS JMK

1.     Proinovační správa řízení (governance)

Veřejné prostředky na výzkum a vývoj mají být rozdělovány účelně a efektivně. Jedním z cílů RIS JMK je proto zjednodušení administrativy související s grantovou podporou a odstraňování legislativních bariér souvisejících s inovačním podnikáním.

Strategické cíle:

 • Zkvalitnit právní rámec a zlepšit administrativní procesy ve veřejné správě v oblasti vědy a výzkumu
 • Zkvalitnit právní rámec pro (inovační) podnikání
 • Zajistit kvalitní řízení realizace RIS

 

2.     Excelence ve výzkumu

Na jižní Moravě byly v posledních letech investovány významné prostředky do špičkové infrastruktury pro výzkum a vývoj i do rozvoje kvalitních výzkumných týmů. Mezi cíle RIS JMK tak patří dosažení co největších ekonomických přínosů veřejných investic do výzkumu a vývoje a zvýšení kvality a praktické relevance veřejného výzkumu. K tomu je třeba mít dostatek lidských kapacit, proto je nutné zajišťovat talenty pro výzkum v Jihomoravském kraji a zvyšovat atraktivitu výzkumných týmů v regionu tak, aby byly lákavé pro potenciální talenty zvenčí. 

Strategické cíle:

 • Zvýšit kvalitu a problémovou orientaci veřejného výzkumu v Jihomoravském kraji
 • Maximalizovat ekonomické přínosy veřejných investic do vědy a výzkumu pro region

 

3.     Konkurenceschopné inovativní firmy

Základní výzkum je ve vědě nezbytný, ale přínos pro region přináší až jeho aplikace v komerčním sektoru. RIS JMK tedy podporuje vznik a rozvoj firem, jejichž jádrem podnikání je unikátní technologie nebo inovace. Pro naplnění strategie RIS JMK je tedy třeba vytvořit podmínky pro růst nových i zralých firem založených na inovacích, zvýšit počet nových firem s aspirací a potenciálem dominantního postavení na trhu, stejně jako počet lidí poprvé zahajujících vlastní podnikání. 

Strategické cíle:

 • Vytvořit vhodné podmínky pro inovacemi tažený růst zralých znalostně intenzivních firem v Jihomoravském kraji.
 • Zvýšit počet nových firem s aspirací a potenciálem dominantního postavení na trhu
 • Zvýšit počet lidí poprvé zahajujících vlastní podnikání

 

4.     Evropsky špičkové školství

Vysoké školy v Brně mají mimořádnou úroveň a její udržení je jednou z priorit kraje, což ale znamená podchytit situaci už na základním a středním stupni. Je třeba se mimo jiné zaměřit na kvalitní matematické a přírodovědné vzdělání, podpořit učitele, dosáhnout zvýšení prestiže a kvality učitelského povolání a zvýšení kvality a relevance vzdělávání v regionu na všech stupních škol.   

Strategické cíle:

 • Zlepšit organizační a materiální podmínky pro zvyšování kvality základního a středního vzdělávání v Jihomoravském kraji
 • Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání při současném zohlednění potřeb firem z klíčových oborů Jihomoravském kraji (obory dle domén chytré specializace)
 • Formulace nové vzdělávací politiky Kraje jako součásti péče o dlouhodobou prosperitu regionu
 • Zvýšit kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání v kraji
 • Zvýšit kvalitu a atraktivitu přípravy k učitelskému povolání v kraji
 • Zvýšit internacionalizaci, otevřenost a prostupnost vysokých škol v kraji

 

5.     Atraktivní region (komunikace)

RIS JMK se zabývá i marketingem regionu, budováním jeho značky a podporou aktivit, které dělají jihomoravskému regionu dobré jméno v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Naším hlavním cílem je vytvoření nové image Jihomoravského kraje a Brna jako prostoru pokročilé znalostní ekonomiky, který úspěšně láká talentované, kreativní a aktivní lidi a kde fungují špičkové vědecké týmy, globálně konkurenceschopné znalostní firmy s unikátními výrobky a službami, to vše za podpory moderní veřejné správy, která k tomu vytváří jedinečné příznivé podmínky. 

Strategické cíle:

 • Vytvoření nové image