Představení RIS JMK

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 (dále jen RIS JMK) je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje a statutárního města Brna pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání.

Smyslem RIS JMK je vytvářet podmínky pro konkurenceschopné znalostně intenzivní podnikání, a to zejména investicemi do zvýšení kvality vzdělávání, výzkumu, do zlepšení image JMK a přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu (např. podpora začínajících firem nebo podpora realizace znalostně náročných činností ve zralých firmách).

RIS JMK 2014 - 2020 je již čtvrtou generací RIS. První generace byla projednána v roce 2002, druhá v roce 2005, třetí v roce 2009. Třetí generace RIS JMK byla současně schválená jako strategický dokument statutárního města Brna a JMK.

RIS JMK byla formulována na základě širokého zapojení relevantních partnerů vzdělávacího, výzkumného a inovačního ekosystému jižní Moravy. Klíčové problémy, návrhy na jejich řešení, formulace cílů, opatření a projektů jsou výstupem několikerého jednání pracovních skupin. Po celou dobu formulace bylo postupováno v souladu s metodikou Evropské komise a s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, coby garanta naplnění předběžné podmínky Evropské komise.

 

Smart Specialization Strategy

Strategie inteligentní specializace (Smart Specialization Strategy) efektivně zaciluje finanční prostředky (evropské, národní, krajské i soukromé) do aktivit vedoucích k posílení inovačních kapacit a do prioritně vytyčených oblastí specializace usilující o zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Výstupem naplňujícím tuto předběžnou podmínku je v případě České republiky RIS strategie, jejíž regionální dimenzi zajišťuje 14 krajských příloh, zaměřených na specifika formování regionálního inovačního systému v jednotlivých krajích. Tyto krajské přílohy mj. obsahují zpřesnění národních priorit v návaznosti na VaV a inovační potenciál daného kraje. A právě RIS JMK je touto strategií pro jižní Moravu.